Aktywna tablica

O programie

"Aktywna tablica" - rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Podstawa prawna Programu: art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm).Cele realizowane przez szkołę:
1) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia i uczenia się;
2) kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
3) rozwijanie postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
4) wspieranie innowacyjnych metod pracy;
5) wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.